Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

Część 1

Ostrzeszów, 2010-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEC/03/M/10

Wg rozdzielnika
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Kotłowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej oraz budowa sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych (wraz z zaprojektowaniem).”Treść pytań i odpowiedzi:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zgodnie z SIWZ do oferty należy dołączyć:

- referencje na pomiary energetyczne

- kosztorys ofertowy

Pytanie

Czy referencje na pomiary energetyczne mają być dołączone do oferty czy przed wykonaniem badań energetycznych podmiotu wskazanego przez Zamawiającego?

Czy kosztorys ofertowy ma być w formie zestawienia kosztów elementów składowych oferty czy ma być kosztorysem sporządzonym zgodnie z KNR?


Odpowiedź


 

 

 

 

 

 

 

 

Tak przed wykonaniem badań energetycznych należy dołączyć referencje podmiotu wskazanego przez Zamawiającego.


 

 

 

 

 

 

 

 

Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie określa metody kalkulacji i stopnia szczegółowości kosztorysu ofertowego.

Może być załączony kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów, które ma zawierać ilość, cenę jednostkową i wartość każdego z materiałów.

Kosztorys nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert i określenia ceny. Będzie stanowił wyłącznie materiał informacyjny i poglądowy dla zamawiającego, w celu określenia m.in. rodzaju i cen zastosowanych materiałów, jak również do weryfikacji zakresu robót w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych.

Obliczona przez wykonawcę cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia (w tym informacje wynikające z wizji lokalnej), a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.

Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.

W cenie należy uwzględnić okres realizacji inwestycji.
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Całość instalacji należy wykonać z materiałów zapewniających 5 letni okres eksploatacji bez wykonania remontu kapitalnego

Pytanie

Co należy rozumieć pod pojęciem materiałów- czy takie elementy jak materiały eksploatacyjne szybko zużywające się jak rusztowiny, elementy odżużlacza, filtry workowe itp. mają być objęte 5 -letnim okresem gwarancji i należy je wymienić w okresie gwarancji jeżeli ulegną zużyciu na koszt Zamawiającego?


Odpowiedź

Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Materiały eksploatacyjne winny być objęte okresem gwarancji udzielonym przez producenta, lecz nie krótszym niż 12 miesięcy, liczonym od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania kotła do eksploatacji.

3. Zapewniamy serwis informacyjny w dni robocze w godz. od 6-22.


Pytanie

Czy zapewnienie takiego serwisu jest wystarczające dla Zamawiającego?


Odpowiedź


Zamawiającego dopuszcza zapewnienia serwisu cało dobowego w okresie gwarancji w dni robocze w godz. Od 6- 22.


4. Wykonanie etapu I ( dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę i opracowanie planu BIOZ) jest wymagane do 30.06.2010r. Zgodnie z pkt. 2.2. SIWZ dokumentację należy uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej na 30 dni przed terminem jej wykonania.


Pytanie

W związku z tym, że termin złożenia oferty jest 28.05.2010r można wnioskować, że podpisanie umowy nastąpi około 15.06.2010r.

Czy jest możliwe wykonanie dokumentacji do 30.06.2010r i uzgodnienie jej z miesięcznym wyprzedzeniem?

Jeżeli nie to proponujemy termin wykonania I etapu zapisać jako sukcesywnie do zakończenia II etapu.

Odpowiedź


 1. w punkcie 2.2 SIWZ - zmienia się termin uzgodnienia dokumentacji projektowej

1)Kompletną dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wykonania.

2. w § 11 projektu umowy – zmienia się zakres wykonania dokumentacji etapu I

Etap I

1)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i opracowanie planu BIOZ – Zamawiający wymaga w terminie określonym na wykonanie dokumentacji zapisanej do wykonania w etapie I, wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast pozostałą dokumentacja sukcesywnie do zakresów i terminów wykonywanych prac.5. W projekcie umowy w & 22 pkt. 1 b Zamawiający określił karę za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 30% wartości umowy netto.Pytanie

.

Czy wysokość 30% wartości netto to jest za każdy dzień zwłoki czy to jest kara jednorazowa za zwłokę w wykonaniu zamówienia?

Czy jest to tylko maksymalna wysokość kary?

Czy za każdy dzień opóźnienia będzie liczona kara w wysokości 0,05% wartości umowy netto?Odpowiedź

Jest to maksymalna wysokość kary jednorazowej za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy

Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rękojmi), w wysokości 0,05% ceny brutto, określonej w § 15 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad lub usterek.

Część 2


 

 

 

Ostrzeszów, 2010-05-25

 

 

 

ZEC/03/M/10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Kotłowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej oraz budowa sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych (wraz z zaprojektowaniem.)”
 

 

 

Treść pytań i odpowiedzi:

 

 

 


 

 

 

Pytanie

 

 

 


 1. W ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest, że wymagana temperatura spalin za kotłem jest większa niż 140ºC

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania technicznego, montażu i dostawy kotła i instalacji odpylania oraz odbioru wraz z zapewnieniem parametrów sprawności przy zagwarantowaniu właściwej pracy kotła oraz instalacji odpylania z minimalna temperaturą spalin większą niż 120ºC

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

Zamawiający wymaga temperatury spalin za kotłem równej lub większej

 

 

 

niż 140ºC

 

 

 

Pytanie

 

2. W wymaganych parametrach kotła podane jest ciśnienie obliczeniowe oraz nominalna temperatura na wylocie z kotła. Nie są podane parametry ciśnienia minimalnego oraz temperatury maksymalnej wynikającej z przyjętego sposobu pracy źródła i współpracy z siecią cieplną .

Bardzo prosimy o wskazanie najwyższej dopuszczalnej przez Zamawiającego wartości ciśnienia minimalnego na króćcu wylotowym kotłów ( blokady) oraz najniższej wartości maksymalnej temperatury ( blokady).

 

 

 

Odpowiedz


 

 

 

Najwyższa dopuszczalna wartość ciśnienia minimalnego na wylocie z kotła 0,75 MPa

 

 

 

 

 

 

Najniższa dopuszczalna wartości maksymalnej temperatury- 140ºC

 

 

 


 

 

 

3. W związku z poprzednim pytaniem prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zastosowania w układzie AKPiA blokad kotła sterownika z tzw. „ ruchomymi blokadami „?

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

W związku z możliwością rozbudowy ciepłowni, wymagane są tzw. ruchome blokady.

 

 

 


 

 

 

4. Bardzo prosimy o określenie następujących parametrów niezbędnych do przygotowania rozwiązania technicznego układów hydraulicznych:

 •  

   

   

  Nominalna temperatura zasilania sieci ( krzywej grzewczej) - 90ºC

 •  

   

   

  Nominalna temperatura powrotu z sieci ( krzywej grzewczej)- 70ºC

 •  

   

   

  Moc zamówiona w okresie letnim – O,7 MG

 •  

   

   

  Moc zamówiona w sezonie grzewczym – 11 MG

 •  

   

   

  Ciśnienie dyspozycyjne w lecie- O,15 MPa

 •  

   

   

  Ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym – 0,25 MPa

 •  

   

   

  Ciśnienie stabilizowane na powrocie z sieci – 0,40 MPa

 •  

   

   

  Wielkość ubytków – 0,25-1m³

 •  

   

   

  Wielkość zładu – 200m³


 1.  

   

   

  W opisie technicznym przedmiotu zamówienia w wymaganiach znajduje się informacja o pompach zmieszania gorącego dla kotłów.

   

   

   

 

 

 

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania technicznego układów hydraulicznych o rozdzielonym układzie kotłowym i sieciowym nie wymagającego pomp zmieszania gorącego dla kotłów?

 

 

 

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania technicznego układów hydraulicznych o rozdzielonym układzie kotłowym i sieciowym nie wymagającego pomp zmieszania gorącego dla kotłów?


 

 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres dostaw nie obejmuje zbiornika wody do odgazowywacza.

 

 

 

Odpowiedz Zamawiający potwierdza wykorzystanie zbiornika wody do odgazowywacza

 

 

 


 

 

 

7. Ze względu na szeroki zakres zadania wymagający przygotowania projektu wstępnego proponowanych rozwiązań wnosimy o przesuniecie terminu złożenia oferty o 7 do 14 dni

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty o 7do 14 dni

Część 3


 

 

 

Ostrzeszów, 2010-05-25

 

 

 

ZEC/03/M/10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Kotłowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej oraz budowa sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych (wraz z zaprojektowaniem.)”
 

 

 

Treść pytań i odpowiedzi:

 

 

 


 

 

 

Pytanie

 

 

 

 1.  

   

   

  W związku z tym, że na modernizację kotłów WLM nie jest wymagane pozwolenie na budowę wnosimy o przedłużenie terminu składania dokumentacji w zakresie na 60 dni od podpisania umowy.

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

 1.  

   

   

  w punkcie 2.2 SIWZ - zmienia się termin uzgodnienia dokumentacji projektowej

   

   

   

 

 

 

1)Kompletną dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wykonania.

 

 

 

 

 

 

2. w § 11 projektu umowy – zmienia się zakres wykonania dokumentacji etapu I

 

 

 

 

 

 

Etap I

 

 

 

1)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i opracowanie planu BIOZ – Zamawiający wymaga w terminie określonym na wykonanie dokumentacji zapisanej do wykonania w etapie I, wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast pozostałą dokumentacja sukcesywnie do zakresów i terminów wykonywanych prac.

 

 

 


Pytanie

 1.  

   

   

  Prosimy o podanie ubytków wody w celu prawidłowego doboru urządzeń.

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

 

 

 

Ubytki wody w sieci kształtują się w granicach od 0,25 m³ do 1m³ na dobę

 

 

 

Pytanie

 1.  

   

   

  Prosimy o podanie parametrów niezbędnych do prawidłowego doboru węzła o mocy 3 MW tj.: temperatury wody zasilającej strona niska i wysoka, temperatury wody po stronie niskiej zasilanie i powrót, ciśnienie dyspozycyjne, wysokość najwyższego budynku po stronie niskiej.

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

Temp wody zasilającej po stronie wysokiej - 88ºC

 

 

 

Temp wody powrotnej po stronie wysokiej - 60 º C

 

 

 

 

 

 

Temp wody zasilającej po stronie niskiej – 69ºC

 

 

 

 

 

 

Temp wody powrotnej po stronie niskiej - 63ºC

 

 

 

 

 

 

Ciśnienie dyspozycyjne – 0,73 bar.

 

 

 

 

 

 

Najwyższy budynek po stronie niskiej – 10 m.

 

 

 


 

 

 

Pytanie

 1.  

   

   

  Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż odmulaczy.


 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

Zamawiający przewiduje w instalacji technologicznej układu hydrauliki kotłowni

 

 

 

 

 

 

dostawę i montaż odmulaczy samoczyszczących

 

 

 

 

 

 

Pytanie

 1.  

   

   

  Czy Zamawiający wymaga by wagi samochodowa i taśmowa były legalizowane

 

 

 

Odpowiedz

 

 

 

Zamawiający wymaga legalizacje wagi samochodowej i taśmowej

 

 

 

Pytanie

 1.  

   

   

  Czy zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu w formie uproszczonej tabelarycznej z podaniem tylko zakresu prac z podaniem ilości urządzeń.

Odpowiedz

 

 

 

Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie określa metody kalkulacji i stopnia szczegółowości kosztorysu ofertowego.

 

 

 

 

 

 

Może być załączony kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów, które ma zawierać ilość, cenę jednostkową i wartość każdego z materiałów.

 

 

 

 

 

 

Kosztorys nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert i określenia ceny. Będzie stanowił wyłącznie materiał informacyjny i poglądowy dla zamawiającego, w celu określenia m.in. rodzaju i cen zastosowanych materiałów, jak również do weryfikacji zakresu robót w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych.

 

 

 

 

 

 

Obliczona przez wykonawcę cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

 

 

 

 

 

 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia (w tym informacje wynikające z wizji lokalnej), a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.

 

 

 

 

 

 

Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.

 

 

 

 

 

 

W cenie należy uwzględnić okres realizacji inwestycji.

 

 

 

 

 

 

Pytanie

 

 

 

 1.  

   

   

  W jaki sposób Zamawiający przewiduje przygotowania biomasy do spalania

Opowiedz

Zamawiający przewiduje mieszanie biomasy na placu węglowym zgodnie z opracowaną

technologią

 

 

 

Pytanie

 1.  

   

   

  Czy Zamawiający przewiduje ułożenie nowych kabli do rozdzielni elektrycznych

Odpowiedz

 

 

 

Zamawiający przewiduje ułożenie nowych kabli do rozdzielni elektrycznej

 

 

 

Pytanie

 1.  

   

   

  W jaki sposób Zamawiający chce mieć opomiarowaną produkcję z kotłów – pomiar przepływu ultradźwiękowy czy inny.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierza ultradźwiękowego do pomiaru

 

 

 

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion